Välj mobilversionen Välj desktopversionen
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSUMENTKREDITER
1. PARTER

Parter är långivare, Santander Consumer Bank AS, Sverige filial, org. nr. 516406-0336 (Banken) och den eller de som beviljats ett lån (Låntagaren). Lånet är ett lån i form av ett annuitetslån utan säkerhet. Låntagaren förbinder sig att följa dessa villkor genom att underteckna Kreditavtal Privatlån som utgör första sidan av detta [skuldebrev/kreditavtal] (sådan första sida av detta kreditavtal och dessa allmänna villkor benämns nedan gemensamt Kreditavtalet.

2. ÅTERBETALNING

Återbetalning ska ske till av Banken anvisat bankgirokonto och med av Banken utskickade inbetalningskort. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om inbetalningskortet ej erhållits. Återbetalningsbeloppet består av en amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel. Betalning ska ske månadsvis och vara Banken tillhanda senast den sista bankdagen i varje månad. Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag. Gjorda återbetalningar avräknas efter Bankens val med de begränsningar som följer av 31 § Konsumentkreditlagen. Banken kan komma att erbjuda Låntagaren visst antal betalningsfria månader. Betalningsfrihet beviljas ej två månader i följd. Ränta och aviseringsavgift påföres vid utnyttjad betalningsfri månad. Utnyttjas betalningsfri månad förhöjs den månatliga amorteringen eller också förlängs återbetalningstiden och återbetalningstiden för lånet kan i sådant fall komma att bli längre än ursprunglig avtalad löptid. Återbetalningstiden uppgår, utöver utbetalningsmånaden och månaden efter denna, till det antal månader som framgår av [Skuldebrevet/Kreditavtalet]. I de fall låntagaren har flera krediter med olika krediträntor hos Banken fördelas betalningarna på de olika krediterna enligt principen att äldsta fakturafordran prioriteras först, i andra hand Privatlån och därefter andra krediter hos Banken.

3. BESTÄMMELSER OM AUTOGIRO

Den/de som undertecknar [Skuldebrevet/Kreditavtalet] (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare (”betalningsmottagaren”) för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.


Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.


Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande på [Skuldebrevet/Kreditavtalet] för Autogiro lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.


Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.


Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.


Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.


Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

4. ANNUITET

Vid annuitet betalar Låntagaren lånebeloppet samt uppläggningsavgift jämte ränta därpå, i lika annuiteter på angivna förfallodagar under lånetiden till dess lånet blivit till fullo betalt. Vid förändring i ränteläget har Banken rätt att efter eget val antingen ändra storleken av senare annuiteter så att lånetiden blir oförändrad och lånet slutbetalas vid avtalad tidpunkt, eller förlänga lånetiden.

5. RÄNTA

Ränta debiteras från och med utbetalningsdatum. Låntagaren ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående lånebelopp. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angivet på [Skuldebrevet/Kreditavtalet] och den faktiska effektiva räntan varierar mellan olika individuella lån. Den effektiva räntan beräknad enligt Konsumentverkets anvisningar uppgår till på [Skuldebrevet/Kreditavtalet] angiven effektiv räntesats, vid lån uppgående till på [Skuldebrevet/Kreditavtalet] angivet kreditbelopp och löptid.


I den utsträckning som det motiveras av:

1. kreditpolitiska beslut;

2. ändrade upplåningskostnader för Banken; eller

3. andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades,

får Banken med omedelbar verkan ändra räntesatsen för lånet. Banken tillämpar dessa villkor om ränteändring även till Låntagares förmån. Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats för Låntagaren genom ett särskilt meddelande till Låntagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering sänds till Låntagaren.

6. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH FÖRSENINGSAVGIFTER

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Låntagare betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den avtalade räntan att löpa. Dröjsmålsränta beräknas på förfallet belopp efter för lånet gällande räntesats jämte ett tillägg av 2 procentenheter per månad eller 24 procentenheter per år, dock lägst 45 kr. Vid sidan av dröjsmålsränta enligt ovan utgår förseningsavgift, f.n. 145 kr. Vid Låntagarens betalningsdröjsmål kan även andra avgifter kopplade till betalningsdröjsmålet, såsom avgifter till inkassoföretag och myndigheter, komma att debiteras Låntagaren.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Banken som ersättning för de kostnader Banken har för lånet. De särskilda avgifter Låntagaren ska betala till Banken finns angivna på [Skuldebrevet/Kreditavtalet]. Sådan särskild avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Banken äger när som helst under lånetiden rätt att besluta om höjning av särskild avgift i den mån Bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Banken tillämpar ovanstående villkor om ändring av avgift även till Låntagarens förmån och sänker således avgiften i den mån Bankens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka minskat. Låntagaren ska även vara skyldig att till Banken betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Bankens kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Banken vid varje tid tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelse-, expeditions-, försenings-, adressöknings-, omskrivnings-, bevaknings- och utredningsavgift. Banken äger när som helst under lånetiden rätt att besluta om ändring av avgifter enligt denna punkt. Banken lämnar meddelande om ändrade avgifter för lånet antingen genom ett särskilt meddelande till Låntagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering sänds till Låntagaren. Den uppläggningsavgift som anges på [Skuldebrevet/Kreditavtalet] kommer läggas till det totala lånebeloppet och återbetalas under lånets löptid. Banken gör Låntagaren uppmärksam på att det med [Skuldebrevet/Kreditavtalet] kan följa skatter, avgifter och/eller andra kostnader som varken påförs eller betalas genom Banken.

8. BANKENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET TILL ÅTERBETALNING I FÖRTID

Banken har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som Banken bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som

överstiger 10 procentenheter av lånefordran;

2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som

överstiger 5 procentenheter av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter;

3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller

4. det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att

förfara på annat sätt undrar sig att betala sin skuld.


Vill Banken få betalt i förtid enligt första stycket punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Låntagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Låntagare tillhanda. Har Banken krävt betalning i förtid enligt första stycket punkterna 1-3 är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Låntagaren vid uppsägning enligt första stycket punkten 4 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för lånet. Om Låntagaren tidigare, på grund av denna bestämmelse, undgått skyldighet att få betala tillbaka lånet i förtid, har Låntagaren, om grund för förtida uppsägning enligt första stycket punkterna 1-4 åter föreligger, inte rätt att åter åberopa sig på denna bestämmelse.

9. LÅNTAGARENS RÄTT TILL FÖRTIDSINLÖSEN

Låntagaren har rätt att, helt eller delvis, när Låntagaren så önskar, utan avgift återbetala lånet i förtid. Vid förtidsbetalning enligt denna klausul ska Låntagaren betala ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter.

10. FLERA LÅNTAGARE

Låntagarnas betalningsansvar gentemot Banken är solidariskt. Det innebär att var och en av Låntagarna är betalningsansvarig för hela fordran gentemot Banken. Vad som i dessa villkor

11. ÖVERLÅTELSE/PANTSÄTTNING

Banken har rätt att fritt till annan överlåta/pantsätta all, vid var tid, utestående fordran samt alla andra rättigheter och/eller skyldigheter enligt [Skuldebrevet/Kreditavtalet], utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Banken ska underrätta Låntagaren om överlåtelsen. Låntagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt [Skuldebrevet/Kreditavtalet].

12. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR

Banken är inte ansvarig gentemot Låntagaren för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, brand, sabotage eller annan liknande omständighet som står utanför Bankens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Förhindras Banken till följd av omständighet som anges ovan att fullgöra åtagande gentemot Låntagaren ska Banken vara berättigad att uppskjuta fullgörandet till dess hindret upphört. Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Banken har varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada, förutsatt att inte skadan orsakats av Bankens grova oaktsamhet.

13. UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGSÄNDAMÅL

Uppgift om lånet, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk samt upplysning om antal registrerade krediter och skuld kommer att lämnas till kreditupplysningsföretag med beaktande av de regler som framgår av Kreditupplysningslagen (1973:1173). Kreditupplysningsföretaget kommer föra in uppgifter om lånet i ett särskilt kreditregister som endast kreditinstitut och värdepappersbolag har tillgång till. Ytterligare upplysningar om lämnandet av sådana uppgifter erhålles från Banken vid förfrågan.

14. MEDDELANDEN M.M.

Låntagaren ska omedelbart underrätta Banken om namn- och/eller adressändring. Har meddelande som rör lånet avsänts i rekommenderat brev till den i [Skuldebrevet/Kreditavtalet] angivna adressen eller ny adress som har meddelats respektive part, ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Med verkan för flera Låntagare sänds meddelande till dem avseende gemensamt lån endast till en av Låntagarna. Denna bestämmelse om när ett meddelande ska anses ha kommit Låntagaren tillhanda gäller ej meddelanden som sänts för att avbryta preskription.

15. INFORMATION VIA SMS

Låntagaren är medveten om och accepterar att information om lånet, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m., kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (sms) till av Låntagaren uppgivet mobilnummer. Om mobilnumret ändras ska kontohavaren omedelbart underrätta Banken om det nya numret. Låntagaren ska även underrätta Banken om Låntagaren inte längre önskar att sådan information ska sändas till visst uppgivet nummer.

16. BETALNINGSPLAN

Låntagaren äger rätt att när som helst under lånets löptid utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas.

17. ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG

Låntagaren har rätt att frånträda [Skuldebrevet/Kreditavtalet] genom att till Banken lämna eller sända meddelande därom inom 14 dagar från det att [Skuldebrevet/Kreditavtalet] ingåtts. Meddelande om utnyttjade av ångerrätten ska lämnas till Banken inom angiven tid. Om avbeställning sker ska Låntagaren snarast och senast inom 30 dagar från det att avbeställningen har skett betala tillbaka beloppet. Betalning ska ske till av Banken anvisat bankgiro. Även om lånet avbeställts är Låntagaren skyldig att betala eventuellt uppkomna avgifter, nämligen uppläggningsavgift, eventuell aviavgift, påminnelseavgift, dröjsmålsränta och förseningsavgift; i den mån skyldighet att utge sådana avgifter uppkommit. Låntagaren har genom undertecknandet av [Skuldebrevet/Kreditavtalet] begärt att lånebeloppet ska utbetalas redan innan ångerfristen har löpt till ända och Låntagaren är därför skyldig att betala ränta på lånet till dess lånebeloppet har återbetalats. Räntan beräknas enligt punkten 5. Om återbetalning inte skett inom 30 dagar kan Banken från den dagen istället för ränta enligt dessa villkor välja att begära dröjsmålsränta enligt lag. Om det finns flera Låntagare och en av dem utnyttjar ångerrätten, är Banken skyldig att göra en ny kreditprövning avseende den eller de Låntagare som inte utnyttjat ångerrätten. Denna kreditprövning kan medföra att [Skuldebrevet/Kreditavtalet] förfaller i sin helhet.

18. ÖVRIGT/TILLÄMPLIG LAG/TVISTER

Marknadsföringen av lånet följer svenska regler om marknadsföring. All information om lånet lämnas på svenska. Banken står huvudsakligen under tillsyn av det norska Finanstilsynet och delvis av svenska Finansinspektionen, vars adressuppgifter återfinns på www.finanstilsynet.no/ respektive www.fi.se. Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till Bankens klagomålsavdelning (telefonnummer: 08-470 79 80, mail-adress klagomalansvarig@santander.se och postadress Box 1341, 171 26 Solna). Om Låntagaren anser att klagomålet hos Bankens klagomålsavdelning inte resulterat i tillfredställande rättelse, kan Låntagaren vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, European Consumer Centres (ECC) eller Konsument Europa, www.konsumenteuropa.se. Svensk rätt ska tillämpas på lånet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

19. VILLKOR FÖR KREDITUTNYTTJANDE

Lånet utbetalas till angivet konto när Banken har mottagit och godkänt undertecknat [Skuldebrevet/Kreditavtalet], begärda bilagor samt övrig dokumentation. För det fall att Låntagaren angivit att lånet skall användas för att återbetala lån hos andra kreditgivare är det ett villkor för utnyttjande av denna kredit att (i) den av Låntagaren angivna informationen rörande sådan återbetalning är korrekt och (ii) att Banken med bindande verkar i Låntagarens namn kan utföra angiven/angivna återbetalningar.

20. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER, MARKNADSFÖRING OCH INSPELNING AV TELEFONSAMTAL

Låntagaren samtycker genom underskrift av Kreditavtalet till att:


A. Banken behandlar personuppgifter som Låntagaren lämnar eller som följer av Bankens

tjänster till Låntagaren samt att Banken inhämtar, registrerar och samkör personupp gifter om Låntagaren från andra källor i syfte att administrera kundförhållandet, analysera kreditförhållandet och även för Bankens kredithantering, kreditbedömning och kreditupplysningsverksamhet (”ändamålet”).

B. Uppgifterna får utan hinder av banksekretess, överföras till andra bolag inom Santander

gruppen i Sverige eller inom EU/EES i övrigt, inom ramen för ändamålet. Uppgifter får inom ramen för ändamålet överföras till Bankens samarbetspartners i Sverige eller inom EU/EES i övrigt och samköras med motsvarande uppgifter hos mottagaren.

C. Banken, andra bolag inom Santandergruppen samt Bankens samarbetspartners, såväl

i Sverige som inom EU/EES i övrigt behandlar uppgifterna i syfte att marknadsföra sina produkter och tjänster till Låntagaren, samt att Banken låter andra utvalda företag, i Sverige eller inom EU/EES i övrigt, få del av Låntagarens namn- och adressuppgifter för marknadsföring av likartade produkter och tjänster som Banken tillhandahåller.

D. Santander, liksom samtliga ovan angivna mottagare av personuppgifterna får kommuni-

cera med Låntagaren via elektroniska medier såsom e-post och SMS.

E. Uppgifter om Låntagaren och kreditförhållandet bearbetas och analyseras i syfte att

fastställa lämpliga målgrupper för speciella marknadsföringskampanjer. [Uppgifterna får lagras av Banken upp till tre år efter att kreditförhållandet avslutas för nämnda ändamål.] Varje köpare har rätt att en gång per år utan kostnad skriftligen ta del av de personupp- gifter som finns registrerade om Låntagaren. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan Låntagaren när som helst begära att uppgifterna rättas eller tas bort. Köpare kan även när som helst avsäga sig ytterligare erbjudanden om produkter och tjänster. Kontakta personuppgiftsansvarig på: personuppgiftsansvarig@santanderconsumer.se.

F Banken äger rätt att genomföra digitala ljudupptagningar eller på annat sätt dokumen-

tera den kommunikation som förekommer mellan Låntagaren och Banken.

21. LÅNESKYDD

Banken är försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling och förordningen om försäkringsförmedling. Banken står huvudsakligen under tillsyn av det norska Finanstilsynet och delvis av svenska Finansinspektionen. Vid förmedling av låneskyddsförsäkring erhåller Banken provision från försäkringsgivaren. Banken övertar arbetsuppgifter och administration från försäkringsgivaren vilket medför att kostnader som belastat försäkringsgivaren istället belastar Banken. Från försäkringsgivaren erhåller Banken två typer av ersättning. Den första utgörs av en provision på sextiofem procent av betald premie. Den andra är en vinstandel som beräknas om det uppstår ett överskott i försäkringen. Denna andel beräknas enligt följande: Betald premie efter det att följande poster dragits av:

1. Ersättning till försäkringstagare inklusive beräknad framtida ersättning,

2. Tidigare utbetald provision till Banken d.v.s. sextiofem procent av premien,

3. Av försäkringsgivaren innehållet retentionsbelopp, vilket utgörs av tio procent

av betald premie,

4. Försäkringsgivarens eventuella utlägg i samband med skadeersättning,

5. Försäkringsgivarens eventuella extrautlägg i försäkringsordningen, inklusive

offentliga eller regulatoriska utgifter i samband med kundens eventuella klagomål.


Bankens vinstandel utgör sjuttio procent av det eventuella återstående vinstbeloppet av betald premie.


Stäng

Missa inte

privatpuff_karta
Här får du bästa billånet

Santander samarbetar med över 800 bilhandlare och fritidshandlare i hela landet. Här kan du få ett förmånlig lån när du köper bil, husbil, husvagn, motorcykel, snöskoter eller atv.

Hitta din närmaste bilhandlare
privat_puff_laneskydd
Låneskydd ingår utan kostnad

​Vi vill att du ska känna dig riktigt trygg oavsett vad som händer. Därför ingår låneskydd i fordonslånet, i upp till fyra månader. Låneskyddet betalar ditt lån om du blir sjuk eller arbetslös.

Läs mer om låneskydd

Aktuellt

KORT
4apr

Samla dina smålån och spara tusenlappar

2014-04-04 - Om du har flera smålån, kortkrediter och avbetalningsköp kan du samla dem i ett privatlån och spara pengar. Du får bättre översikt över din ekonomi, betalar mindre i aviavgifter och får nästan alltid en lägre ränta.

Se över vad du betalar i ränta på dina smålån! Sitter du med kortkrediter med höga räntor kan det vara läge att göra något åt det. Att betala av på flera smålån tar också tid och energi. Samlar du ihop dina smålån i ett större får du bättre kontroll över din ekonomi och oftast en lägre ränta som gör att du kan spara tusenlappar.

– Man behöver inte vara rädd för att ta ett privatlån, säger Calle Möller, ansvarig för privatlån på Santander. Många har sett skrämmande fall på Lyxfällan, men faktum är att de allra flesta aldrig får problem med sina lån. De allra flesta klarar av att betala [...]Läs mer

rantejfr
Välj rätt sparkonto åt dina pengar

2014-03-12 - När du sparar i ett sparkonto lånar du ut dina pengar till banken. Då är det rimligt att du får en [...]Läs mer

A-trupp-2014
Santander sponsrar Brommapojkarnas A-lag

2014-02-28 - Santander har inlett ett sponsorskap med Europas största fotbollsklubb Brommapojkarna. Nu syns [...]Läs mer

Par i bilhall
Ett tryggt billån det bästa när du ska köpa bil

2014-02-12 - När du väl bestämt dig för vilken bil du ska köpa kommer nästa fråga – hur ska du finansiera den? [...]Läs mer

resa
Vad är blancolån? Santander reder ut begreppen

2014-01-16 - Blancolån och privatlån är samma sak, det vill säga lån utan säkerhet. Santander erbjuder denna typ [...]Läs mer

Just nu har Santander fler än 103 miljoner kunder i världen